inFuture fikk jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Det Oslobaserte konsulentselskapet inFuture fikk oppdraget med å utarbeidelsen av Næringsforesight på Agder. Næringsforesight skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme en næringspolitikk for framtida ut fra Agders forutsetninger og muligheter. Businessregion Kristiansand har tatt initiativet til dette arbeidet. Alle regionrådene på Sørlandet deltar sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets Kompetansefond og Sørlandsparken Næringsforening. Konsulentoppdraget har en verdi på ca. 1,3 millioner kroner. InFuture skal beskrive ulike fremtidsbilder for regionen og belyse mulige strategier for å lykkes med å skape en positiv utvikling. 

Mandal sterkt representert på Agderkonferansen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lotte Syltevik og Svein Støle i samtale med Anne Grosvold under Agderkonferansen

Mandal var svært synlig på Agderkonferansen som ble arrangert i Bølgen tirsdag 23. januar.

Lotte Fredriksen Syltevik presenterte Mandal Hotell sammen med investor Svein Støle. Byggearbeidene er i rute og bookingen er allerede i gang. Lotte fortalte forsamlingen at det var helt avgjørende for satsingen å finne en investor med lokal tilhørighet.

I tillegg var Edgars Bakeri nominert til Kompetanseprisen. Formålet med prisen er å stimulere til et mest mulig kompetanseorienterte bedrifter. Tanken er at høy kompetanse skaper et robust næringsliv.

BerryAlloc fra Lyngdal, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG) og Henrik Snekkeri fra Arendal var de andre nominerte. Henrik Snekkeri stakk av med seieren.

Skal representere Lindesnesregionen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Guro WendelboGuro Wendelbo skal representere Lindesneregionen i en gruppe som skal utvikle   kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Dette er en tiårig satsing som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Guro er til daglig ansatt som rådgiver i Mandal kommune der hun blant annet arbeider med folkehelse.

Les mer om programmet i vedlegget.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Lindesnesregionen godkjent som bærekraftig reisemål

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

"Bærekraftig reisemål er en departemental satsing som Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre. Bærekraft knyttes til både det sosiale, økonomiske og miljømessige aspektet ved virksomheten. Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Lindesnesregionen er den 11. destinasjonen som har gjennomført prosessen med å kvalifisere seg.

Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.
- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes.

Bekymring for svekket togtilbud

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken tok initiativ til at Lindesnesrådet i møte 5. desember skulle drøfte stoppmønsteret på Sørlandsbanen. Grunnen til dette var at det i konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1 Sør er beskrevet at kommende leverandører av persontrafikken kan lege til grunn et begrenset stoppmønster. Bakken frykter at dette kan føre til færre avganger.  Lindesnesrådet valgte å gi følgende uttale som er oversendt jernbanedirektoratet:

Lindesnesrådet viser til konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, hvor det er beskrevet at kommende leverandør av persontogtrafikk på Sørlandsbanen kan, med bakgrunn i sin markedsinnsikt, legge til grunn et begrenset stoppmønster bl.a. på Audnedal stasjon.

Dette er en sak som vi reagerer sterkt på i Lindesnesregionen.

Det må være et overordna mål at konkurranseutsetting av jernbanen ikke fører til et svekket togtilbud. Kommunene har signalisert klart de lokale behovene både når det gjelder stoppmønster, forbedringer av plattformer og krysningsspor. Vi forventer at de lokale og regionale ønskene blir tatt hensyn til i et samarbeid med operatøren som får anbudet.

Målet må være et styrket kollektivtransporttilbud i regionen, og ikke det motsatte.

NSB har hatt et forutsigbar stoppmønster gjennom mange år, og dette har gitt innbyggerne en trygghet til å satse på jernbanene som reisemåte. Jernbanen er blant annet viktig pendlevei for innbyggere i kommunene. Den usikkerheten rundt stoppmønsteret som konkurransegrunnlaget legger opp til, vil medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser i de berørte kommunene.

Vi jobber også for å møte det grønne skiftet. Kollektivtransport eksisterer på et minimumsnivå i store deler av innlandskommunene, og en ytterligere reduksjon av mulighet til miljøvennlig reisemåte, vil føre dette arbeidet flere skritt tilbake. Lindesnesrådet kan derfor ikke akseptere at ny operatør gir reisende et dårligere tilbud enn det de har i dag. 

Lindesnesrådet ber derfor Jernbanedirektoratet endre konkurransegrunnlaget, slik at videreføring av dagens stoppmønster langs Sørlandsbanen blir et minimumskrav til kommende operatør.