Spennende rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt i Lindesnesregionen!

i kategorien Nyheter

SLT logoSiri Løvås Severinsen er ansatt i en interkommunal stiling som SLT koordinator og skal lede regionens 3 årige prosjektarbeidet. Hun har tidligere erfaring fra arbeid innen psykisk helse, kriminalomsorgen og fra ulike prosjekter. Hun tiltrådte 20. august 2012 og skal jobbe etter SLT modellen.

 

Hva er SLT?
SLT står for å samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT er en arbeids modell som skal sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, utnyttes best mulig og blir mer samkjørt og målrettet. Modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd, KRÅD www.krad.no for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.
SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Organiseringen av SLT- arbeidet
1. SLT arbeidet må forankres gjennom en styringsgruppe som består av toppledere fra kommune og politi
2. Neste nivå er koordineringsgruppen som har ansvaret for den praktiske koordineringen av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Sammensetningen i gruppen skal gjenspeile de viktigste oppgavene for SLT- nettverket i kommunen
3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge

Hva er kriminalitets forebygging?
• Satse systematisk på å unngå kriminalitet, fremfor å reparere
• Analysere hvor og hvordan problematisk adferd oppstår, for deretter å sette inn riktig tiltak
• Mangfoldig innsats fra sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser
• Sørge for gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge

Hva er SLT koordinators rolle?
SLT skal koordinere behov og ressurser, og fungere som bindeledd, pådriver og inspirator i SLT nettverket. Oppgavene kan være svært varierende, men fire nøkkelord beskriver likevel kjernen i virksomheten
• Identifisere problemområder
- Hva er de største utfordringene for unge mennesker i din kommune?
- Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?
- Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet
• Innhente og formidle kunnskap
• Initiere tiltak - gi ansvar
• Aktiv samordning

SLT koordinator skal også følge konkrete mål fastsatt av styringsgruppen, og handle på vegne av denne.