Skal representere Lindesnesregionen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Guro WendelboGuro Wendelbo skal representere Lindesneregionen i en gruppe som skal utvikle   kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Dette er en tiårig satsing som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Guro er til daglig ansatt som rådgiver i Mandal kommune der hun blant annet arbeider med folkehelse.

Les mer om programmet i vedlegget.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Bekymring for svekket togtilbud

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Ordfører i Audnedal, Reidun Bakken tok initiativ til at Lindesnesrådet i møte 5. desember skulle drøfte stoppmønsteret på Sørlandsbanen. Grunnen til dette var at det i konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1 Sør er beskrevet at kommende leverandører av persontrafikken kan lege til grunn et begrenset stoppmønster. Bakken frykter at dette kan føre til færre avganger.  Lindesnesrådet valgte å gi følgende uttale som er oversendt jernbanedirektoratet:

Lindesnesrådet viser til konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, hvor det er beskrevet at kommende leverandør av persontogtrafikk på Sørlandsbanen kan, med bakgrunn i sin markedsinnsikt, legge til grunn et begrenset stoppmønster bl.a. på Audnedal stasjon.

Dette er en sak som vi reagerer sterkt på i Lindesnesregionen.

Det må være et overordna mål at konkurranseutsetting av jernbanen ikke fører til et svekket togtilbud. Kommunene har signalisert klart de lokale behovene både når det gjelder stoppmønster, forbedringer av plattformer og krysningsspor. Vi forventer at de lokale og regionale ønskene blir tatt hensyn til i et samarbeid med operatøren som får anbudet.

Målet må være et styrket kollektivtransporttilbud i regionen, og ikke det motsatte.

NSB har hatt et forutsigbar stoppmønster gjennom mange år, og dette har gitt innbyggerne en trygghet til å satse på jernbanene som reisemåte. Jernbanen er blant annet viktig pendlevei for innbyggere i kommunene. Den usikkerheten rundt stoppmønsteret som konkurransegrunnlaget legger opp til, vil medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser i de berørte kommunene.

Vi jobber også for å møte det grønne skiftet. Kollektivtransport eksisterer på et minimumsnivå i store deler av innlandskommunene, og en ytterligere reduksjon av mulighet til miljøvennlig reisemåte, vil føre dette arbeidet flere skritt tilbake. Lindesnesrådet kan derfor ikke akseptere at ny operatør gir reisende et dårligere tilbud enn det de har i dag. 

Lindesnesrådet ber derfor Jernbanedirektoratet endre konkurransegrunnlaget, slik at videreføring av dagens stoppmønster langs Sørlandsbanen blir et minimumskrav til kommende operatør.

Risa - Implenia får jobben

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Alt tyder på at arbeidsfellesskapet Risa-Implenia får jobben med bygging av ny dam ved Langevatn i Åseral samt rehabilitering av 7,2 kilometer tunnel fra Langevatn og sørover mot Nåvassmagasinet.

I første omgang blir det inngått en intensjonsavtale. Intensjonsavtalen skal sikre fremdriften og gjøre entreprenøren i stand til å starte arbeidet tidlig i 2018. Intensjonsavtalen innebærer at entreprenøren kan utføre nødvendige forberedende arbeider som riggetablering, klargjøring av maskiner og utstyr til tunnelarbeidet.

Intensjonsavtalen tar forbehold om en positiv investeringsbeslutning i konsernstyret i Agder Energi onsdag 20.desember. Eventuell kontraktinngåelse vil bli gjort i etterkant av styrets behandling.

Arbeidet med bygging av dam og driving av tunellen, som nå kalles Åseral Nord, omfatter ikke planlagt bygging av nytt kraftverk ved Åstøl. Prosjektet er allikevel det største anleggsarbeidet av denne typen i landsdelen de kommende årene.

Vil la ansvaret for vannforvaltningen bli værende hos fylkeskommunen

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Lindesnesrådet behandlet 5. desember forslaget om å flytte ansvaret for vannforvaltningen fra fylkeskommunen til fylkesmannen.

Rådet hadde følgende merknader til høringsforslaget:

Man må ta seg tid til å vente for å høste mer erfaringer fra arbeidet med oppfølging av dagens vannforvaltningsplaner før man eventuelt starter arbeid med omfattende endringer i vannforskriften.

Høringsprosessen må i alle tilfelle avvente det statlige ekspertutvalget sine konklusjoner når det gjelder å overføre flere oppgaver fra stat til nytt folkevalgt nivå, jf. regionreformen.

Lindesnesregionen tror ikke man oppnår vesentlig effektivisering av prosesser knyttet til vannforskriften gjennom å flytte ansvaret fra fylkeskommuner til fylkesmenn. Effektivisering kan oppnås lettere ved å forenkle vannforskriften og tilpasse den bedre til norske (lokale) forhold.

Plan- og bygningsloven er et godt verktøy for å fremme sektorovergripende og helhetlig vannforvaltning for å nå målene om godt vannmiljø. Loven kan sikre en god politisk forankring i kommunene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra relevante parter.

Nasjonale interesser kan tas vare på gjennom plan og bygningsloven.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klart for bygging av Mandal fengsel

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Kruse Smith Entreprenør og Skanska skal bygge Mandal fengsel. Statsbygg skrev kontrakt med entreprenørene 15. november.

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved begge de to nye fengslene i Mandal og Froland. Kontrakten til Kruse Smith har en verdi totalt 470 millioner kroner, inklusiv moms.

Skanska skal bygge portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende for begge fengslene.

Skanska skal i tillegg utføre utomhusarbeider inkludert fysiske sperrer. Skanskas del av prosjektet har en verdi på til sammen 420 millioner kroner for begge fengslene.

Mandal fengsel skal stå ferdig i 2020. Statsbygg opplyser at byggingen starter i løpet av første kvartal neste år.

Mandal fengsel skal ha kapasitet til 100 innsatte.